Målgruppe

 

BeNear er et opholdssted og botilbud efter servicelovens §66 og §107, for borgere i alderen 13 – 23 år.

Fælles for borgerne er at, de har alvorlige og komplekse sociale og/eller psykiske problemstillinger, herunder; 


  • Tilknytningsforstyrrelser
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Udadreagerende adfærd
  • Indad reagerende adfærd fx selvskade


BeNear modtager også unge der er idømt forbedringsforløb jf. LBU § 14 idet de har lavet personfarlig kriminalitet.


Ved visitering til tilbuddet vil der være opmærksomhed på sammensætning af borgere dels pga. deres udfordringer, ressourcer, påvirkningen af hinanden og deres personlighed. Huset rummer flere afdelinger, der er derfor rig mulighed for at skærmegrupperne af unge fra hinanden. Herudover har vi en selvstændig lejlighed hvor der er mulighed for en ung at modtage 2:1 - 1:1 støtte såfremt anbringende kommune finder det nødvendigt.


Borgere der indskrives jf. SEL § 66, har mulighed for at blive boende efter det 18. år jf. efterværnsbestemmelsen i Serviceloven. Såfremt den unge ikke vurderes at være i målgruppen til efterværn, men i stedet har brug for støtte efter det 23. år uden tidsbegrænsning, er der mulighed for fortsat ophold jf. Serviceloven § 107.


Ved visitation af en ung over 18 år jf. SEL § 107 vil dette ligesom øvrige unge, bero på en individuel vurdering ift. husets sammensætning af unge.


BeNears værdigrundlag


BeNears værdigrundlag tager afsæt i en overbevisning om at alle har potentiale for at få det liv de drømmer om. Nogle unge vil have behov for mere støtte og omsorg end andre, til at opnå deres mål. BeNear lægger vægt på relationer, nærvær og tydelighed, og gør dette med stor faglighed, omsorg og professionalisme, således, at alle medarbejdere har bred erfaring og kompetencer fra arbejdet med målgruppen.


Hensigten med ophold på BeNear vil være at støtte den unge i at blive bevidst om og egne ressourcer og styrker, så de med vores rette hjælp og støtte kan håndtere de udfordringer vi alle møder i livet.

De unge på BeNear vil blive mødt af troværdige og omsorgsfulde voksne der er klar til at hjælpe også selvom den unge har sine egne, og til tider uhensigtsmæssige måder at bede om hjælp på.


Metoder

 

I samarbejde med den unge bruges der bl.a.

 

  • Jeg-støttende samtaler
  • Social Færdighedstræning
  • ADL- Botræning
  • Low Arousal
  • Neuroaffektiv analyse (nærmeste udviklingszone)

 

Der arbejdes eklektisk så det er hensigten at personalegruppen løbende uddannes indenfor deres relevante fagområder med kurser og videreuddannelser, hvor der er planlagt en videreuddannelse i neuroaffektiv miljøterapi i 2023 for alle medarbejdere.